• 18.04.2567-555.JPG
 • 19.04.2567-4.JPG
 • 19.10.2566-1.jpg
 • 22.04.2567-2.JPG
 • 28.12.66-1.jpg
 • 437852723_1615029589037431_9071744297533296663_n.JPG
 • 438039962_1615390859001304_9081902133901564118_n.JPG
 • DSC00116.JPG
 • DSC00124.JPG
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0049.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR-2566-.jpg
 • QR---PNG.png
 • _DSC0002.jpg
 • _DSC0003.JPG
 • _DSC0004.JPG
 • _DSC0006.jpg
 • _DSC0009-2.jpg
 • _DSC0017.JPG
 • _DSC0019-1.JPG
 • _DSC0021.jpg
 • _DSC0024-1.jpg
 • _DSC0024.jpg
 • _DSC0025.JPG

วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
ด่วนที่สุด
กท
0601/480
ลว. 29 ม.ค.
       67                         
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

และหน.กค. หน.กจ. และหน.กนต. (สก.สนพ.) 

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก  ของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567                        31 ม.ค.
2567

เวลา
09.51 น.
2 กท
0601/427
ลว. 30 ม.ค. 67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานครสามัญด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567 31 ม.ค.
2567

เวลา
09.53 น.
3 กท
0601/485
ลว. 29 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ ประจำปี 2567 31 ม.ค.
2567

เวลา
09.57 น.
4 กท
0601/442
ลว. 26 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ 31 ม.ค.
2567

เวลา
09.58 น.
5

กท
0601/513
ลว.30 ม.ค.
   67      

 ผอ.ศบฉ.  สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 31 ม.ค.
2567

เวลา
11.02 น.
6 กท
0601/533
ลว.30 ม.ค. 
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
รับรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง 31 ม.ค.
2567

เวลา
11.05 น.
7 กท
0601/545
ลว.31 ม.ค. 
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 ระเบียบวาระการประชุมที่ 3.1 31 ม.ค.
2567

เวลา
11.28 น.
8 กท
0601/546
ลว.31 ม.ค. 
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 31 ม.ค.
2567

เวลา
11.29 น.
9 กท
0601/535
ลว.30 ม.ค. 
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 12/2566 31 ม.ค.
2567

เวลา
11.53 น.

วันที่ 30 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/484
ลว. 29 ม.ค.         67                   
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กค. หน.กนต.ในสังกัด สก.สนพ.
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษฯ                                                                                                                                                                                                         
30 ม.ค.
2567

เวลา
12.37น.
2 กท
0601/50
ลว. 30 ม.ค.        67      
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ความเห็นคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัย กรณีการเทียบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแต่งตั้งเป้นเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย การส่งคำปรับพินัย และการดำเนินการอื่นในกรณีการผิดนัดการผ่อนชำระค่าปรับ เรื่องเสร็จที่ 84/2567 30 ม.ค.
2567

เวลา
16.17 น.

วันที่ 29 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/371
ลว. 23 ม.ค.            67      

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไตรมาสที่ 1)                                                                                                  29 ม.ค.
2567

เวลา
14.20 น.
2 ด่วนที่สุด
กท
0601/371
ลว. 23 ม.ค.            67      
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
การสมัครขอใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 29 ม.ค.
2567

เวลา
14.20 น.

วันที่ 26 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท
0601/414
ลว. 25 ม.ค.            67      
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
โครงการการจัดหาที่อยู่อาศัยในราคาถูกร่วมก้บการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 2                                                                                                       26 ม.ค.
2567

เวลา
10.04 น.
2 กท
0601/417
 ลว. 25 ม.ค.          67           
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 26 ม.ค.
2567

เวลา
10.45น
3 กท
0601/418
 ลว. 25 ม.ค.    67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป แบบจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 26 ม.ค.
2567

เวลา
10.55 น
4 กท
0601/419
ลว. 25 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วครา 26 ม.ค.
2567

เวลา
10.55 น
5 กท
0601/420
ลว. 25 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 26 ม.ค.
2567

เวลา
10.58 น
6 กท
0601/421
ลว. 25 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร 26 ม.ค.
2567

เวลา
10.58 น
7 ด่วนที่สุด
กท
0601/428
ลว. 26 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 26 ม.ค.
2567

เวลา
16.03 น

วันที่ 25 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/402
ลว. 24 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

ารดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติราชการที่รองรับวิถีชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ของกรุงเทพมหานคร (ขอให้สำรวจฯ และส่งไฟล์ข้อมูลภายในวันที่ 26 มกราคม 2567) 25 ม.ค.
2567

เวลา
09.45 น.
2 กท 0601/399
ลว. 24 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) 25 ม.ค.
2567

เวลา
09.46 น.
3 กท 0601/375
ลว. 23 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ครบกำหนดจ่าย 31 มีนาคม 2567 งบกรุงเทพมหานคร 25 ม.ค.
2567

เวลา
10.36 น.
4 กท 0601/1031
ลว. 25 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการโอนเงิน การจ่ายเงิน ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 25 ม.ค.
2567

เวลา
15.22 น.
5 กท 0601/391
ลว. 24 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 25 ม.ค.
2567

เวลา
15.22 น.
6 กท 0601/944
ลว. 24 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด
แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 5 เรื่อง 25 ม.ค.
2567

เวลา
15.23 น.
7 กท 0601/1005
ลว. 24 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งลาออก จำนวน 4 เรื่อง 25 ม.ค.
2567

เวลา
15.26 น.

วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/349
ลว. 23 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด และหน.กจ. (สก.สนพ.)

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับสำนักการแพทย์  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. 24 ม.ค.
2567

เวลา
09.29 น.
2 กท 0601/930
ลว. 23 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด และหน.กจ. (สก.สนพ.)
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการแพทย์  24 ม.ค.
2567

เวลา
09.30 น.
3 กท 0601/361
ลว. 23 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การทดสอบความพร้อมด้านร่างกายผู้ขอย้ายเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 24 ม.ค.
2567

เวลา
09.32 น.

วันที่ 23 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/339
ลว. 19 ม.ค.           67          

 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการ        ในสังกัด                           

ส่งประกาศประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว                                                           23 ม.ค.
2567

เวลา
09.19 น
2 กท
0601/340
ลว. 22 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
อส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื้อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
23 ม.ค.
2567

เวลา
09.27 น
3 กท
0601/919
ลว. 22 ม.ค. 67

หน.ส่วนราชการ      ในสังกัด  

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ประจำปีงบประมาญ พ.ศ.2566
23 ม.ค.
2567

เวลา
09.31 น
4 กท
0601/336
ลว. 22 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 25 มกราคม 2567
23 ม.ค.
2567

เวลา
10.56 น
5 กท
0601/325
ลว. 22 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

ซักซ้อมเข้าใจเกี่ยวกับการส่งคืนเงินยืมใช้ในราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการับเงิน การเบิกเงิน การจ่านเงิน  การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555

23 ม.ค. 2567
เวลา
11.08 น.
6 กท
0601/350
ลว. 23 ม.ค. 67
 ผอ.รพก.
ผอ.รพล.
ประกาศคณะกรรมการพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานห้วงเวลาของสำนักการแพทย์ 23 ม.ค. 2567
เวลา
15.54 น. 
7 ด่วนที่สุด
กท
0601/357
ลว. 23 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัดและหน.กค. หน.หจ. และ หน.กนตในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ 23 ม.ค. 2567
เวลา
16.07 น. 

วันที่ 22 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท
0601/303
ลว. 19 ม.ค.           67          


หน.ส่วนราชการ         ในสังกัด                                  
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567                                           22 ม.ค.
2567

เวลา
08.53 น
2 กท
0601/322
ลว. 22 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 1/2567 22 ม.ค.
2567

เวลา
10.20 น
3 กท
0601/321
ลว. 22 ม.ค. 67

ผอ.รพต ผอ.รพท ผอ.รพว ผอ.รพล ผอ.รพส ผอ.รพข
ผอ.สพบ ผอ.ศบฉ

ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล 22 ม.ค.
2567

เวลา
10.28 น
4 กท
0601/323
ลว. 22 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร 22 ม.ค.
2567

เวลา
11.12 น
5 กท
0601/328
ลว. 22 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 22 ม.ค.
2567

เวลา
13.39 น
6 กท
0601/341
ลว. 22 ม.ค. 67
ผอ.สพบ.
ผอ.ศบฉ.
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักการแพทย์ 22 ม.ค. 2567
เวลา 
16.35 น.

วันที่ 19 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/294
ลว. 18 ม.ค.         67          

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ         ในสังกัด                                  
ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล บขส. "โปรโมชั่นมอบส่วนลดค่าโดยสาร 10 % สำหรับกลุ่มลูกค้าพันธมิตร"                                            19 ม.ค.
2567

เวลา
10.05 น
2 กท
0601/295
ลว. 18 ม.ค. 67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสถานีสูบนน้ำคลองอาจารย์พ

19 ม.ค.
2567

เวลา
10.07

3 กท
0601/252
ลว. 17 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แจ้งการโอนเิทธิเรียกร้องการรับเงิน ราย บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์ จำกัด 19 ม.ค.
2567

เวลา
10.15
4 ด่วนที่สุด
กท
0601/300
ลว. 19 ม.ค. 67
ผอ.รพก.
ผอ.รพส.
ผอ.รพล.

ขอเชิญประชุมชี้เเจงและวางแผนการขนย้ายทรัพย์สินภายในห้องพักอาศัยของอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำ (อาคารสงเคราะห์ลาดกระบัง) ในวันที่ 23 มค 67

19 ม.ค.
2567

เวลา
13.47
 
5  กท
0601/296
ลว. 18 ม.ค. 67
 หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศนโนบายการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office)   19 ม.ค.
2567

เวลา
13.51

วันที่ 18 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/269
ลว. 17 ม.ค.         67          

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ         ในสังกัด                                  
ขอความอุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานคอนเสิร์ต "ค่ำคืนวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ไทย - จีน"                                                                                                                          18 ม.ค.
2567

เวลา
08.57 น
2 กท
0601/767
ลว. 17 ม.ค.         67        
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด รับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 18 ม.ค.
2567

เวลา
09.34 น
3 กท
0601/263
ลว. 17 ม.ค. 67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 6 ชั้น เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 18 ม.ค.
2567

เวลา
09.39 น
4 กท
0601/264
ลว. 17 ม.ค. 67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนหลวง 18 ม.ค.
2567

เวลา
09.43 น
5 กท
0601/267
ลว. 17 ม.ค. 67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักสิ่งแวดล้อม 18 ม.ค.
2567

เวลา
09.44 น
6 กท
0601/266
ลว. 17 ม.ค. 67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่26/2566 18 ม.ค.
2567

เวลา
09.44 น
7 กท
0601/745
ลว. 16 ม.ค. 67 
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด ส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์  เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18 ม.ค.
2567

เวลา
10.52 น
8 ด่วนที่สุด
กท
0601/800
ลว. 16 ม.ค. 67 
ผอ.รพต.
ผอ.สพบ.

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงเทคนิค "New Solar system and Electric Vehicle initives in Bankok-Yokohama City-toCity Pregram"

18 ม.ค.
2567

เวลา
13.46 น

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

2122056
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
549
3387
14174
2079932
56787
42980
2122056

Your IP: 44.210.151.5
2024-07-17 10:58

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com