• 1.-65.jpg
 • 2.-65.jpg
 • 3.-65.jpg
 • 4.-65.jpg
 • 5.-65.jpg
 • 6.-65.jpg
 • 7.-65.jpg
 • 8.-65.jpg
 • 9.-65.jpg
 • 10.--65.jpg
 • 11644.jpg
 • DSC_0010.JPG
 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0020.JPG
 • DSC_0031.jpg
 • DSC_0034.JPG
 • DSC_0051.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • DSC_0056.JPG
 • DSC_0091.JPG

วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/9381
ลว. 15 ส.ค. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด 

ารตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
2 กท 0601/9369
ลว. 15 ส.ค. 65
ผอ.รพก. ผอ.รพจ. และผอ.รพว. ขอส่งแบบสำรวจข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับประกาศเกียรติคุณประเภทที่ 4 ชั้นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
3 กท 0601/9358
ลว. 15 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 4
4 กท 0601/9359
ลว. 15 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
5 กท 0601/9360
ลว. 15 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
6 กท 0601/9361
ลว. 15 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง เรื่อง ขอขยายเวลาการประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุุคลเข้าเป็นลูกจ้าวชั่วคราว
7 กท 0601/9362
ลว. 15 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง
8 กท 0601/9354
ลว. 15 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ
9 กท 0601/9355
ลว. 15 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบฯ
10 กท 0601/9356
ลว. 15 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างฯ
11 กท 0601/9422
ลว. 16 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ขอความร่วมมือเวียนประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
12 กท 0601/9423
ลว. 16 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างฯ
13 กท 0601/9436
ลว. 16 ส.ค. 65
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพท. ผอ.รพล. และ ผอ.รพบ. ให้ผู้พักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการปรับฐานข้อมูลการพักอาศัยฯ
14 กนต. 533/2565
ลว. 16 ส.ค. 65

ผอ.รพต. ผอ.รพก. ล.สนพ. หน.กค.

ขอส่งรายงานการประชุม คณะทำงานพิจารณาแก้ไขข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานครและระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบ

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/9088
ลว. 8 ส.ค. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด 

จุลสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ENV.OCC ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
2 กท 0601/8399
ลว. 25 ก.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 เลขที่เอกสาร 7868 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565
3 กท 0601/9058
ลว. 8 ส.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/9236
ลว. 10 ส.ค. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 

ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
2 กท 0601/9237
ลว. 10 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
3 กท 0601/9235
ลว. 10 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
4 กท 0601/9239
ลว. 10 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศสมัครสอบและคัดเลือกฯ
5 กท 0601/9241
ลว. 10 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกฯ
6 กท 0601/9223
ลว. 10 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ อาสาสมัคร
7 กนต. 509/2565
ลว. 5 ส.ค. 65
ผอ.รพท. ผอ.รพจ. และ ผอ.รพว. ขอให้จัดทำข้อมูลสถิติและอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อประกอบการพิจาณาแก้ไขระเบียบฯ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/8953
ลว. 5 ส.ค. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อข้อตกลง
2 กท 0601/9234
ลว. 10 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
3 กท 0601/9235
ลว. 10 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
4 กท 0601/9233
ลว. 10 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/9144
ลว. 9 ส.ค. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด 

ออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
2 กท 0601/9072
ลว. 8 ส.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด การจ้างพนักงานประกันสังคมให้ปฏิบัติงานต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 กท 0601/9149
ลว. 9 ส.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแนวดิ่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

ด่วนมาก

กท 0601/8990
ลว. 5 ส.ค. 65


ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด 

ารติดตามผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2

กท 0601/8980
ลว. 5 ส.ค. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด กำหนดวันปิดรับฏีกาเบิกเงิน และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 กท 0601/8991
ลว. 5 ส.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
4 กท 0601/8992
ลว. 5 ส.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
5 0601/8993
ลว. 5 ส.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
6 0601/8994
ลว. 5 ส.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7 0601/9008
ลว. 5 ส.ค. 65
ผอ.รพต.
ผอ.รพว.
ผอ.รพล.
ผอ.ศบฉ.
ขอขอบคุณความร่วมมือในการจัดการประชันวงดุริยางค์โรงเรียน
8 0601/8825
ลว. 3 ส.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
9 0601/8986
ลว. 5 ส.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือ

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

571892
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1448
1040
3026
563974
13481
24529
571892

Your IP: 3.238.204.167
2022-08-16 22:05

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com