• 08.09.66-1.JPG
 • 11.04.66-1.JPG
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0026.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0032.JPG
 • DSC_0049.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • DSC_0055.JPG
 • DSC_0072.JPG
 • DSC_0159.JPG
 • IMG_0027.JPG
 • IMG_2967.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR--2565.png
 • QR---PNG.png
 • _DSC0004.JPG
 • _DSC0005-2.JPG
 • _DSC0009-2.jpg
 • _DSC0142.jpg

วันที่ 25 กันยายน 2566 

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/13983
ลว. 20 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการ      ในสังกัด 
และ หน.กค.
หน.กจ หน.กนต. ในสังกัด สก.สนพ                                  

ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566  25 ก.ย.
2566

เวลา
10.28 น.
2 กท 0601/14005
ลว. 20 ก.ย.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็รลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ 25 ก.ย.
2566

เวลา
13.22 น.
 3  กท 0601/14240
ลว. 25 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอเรียนเชิญเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พทุธศักราช 2566 25 ก.ย.
2566

เวลา
14.07 น.
 
 4  กท 0601/14241
ลว. 25 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 25 ก.ย.
2566

เวลา
14.08 น.
 
5 กท 0601/14242
ลว. 25 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/17108 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกนัฐมนตรีฯ
25 ก.ย.
2566

เวลา
14.10 น.
6 กท 0601/14243
ลว. 25 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตดอนเมือง 25 ก.ย.
2566

เวลา
14.12 น.

 วันที่ 22 กันยายน 2566 

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/14065
ลว. 21 ก.ย.
66
 ผอ.รพร. ่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง   22 ก.ย.
2566

เวลา
09.55 น.
2 กท 0601/14055
ลว. 21 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอเชิญร่วมฟังและทำบุญเทศน์มหาชาติชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา เฉลิมพระเกียรติ 22 ก.ย.
2566

เวลา
10.18 น.
3 กท 0601/14054
ลว. 21 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22 ก.ย.
2566

เวลา
10.20 น.
4 กท 0601/14053
ลว. 21 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 22 ก.ย.
2566

เวลา
10.22 น.
5 กท 0601/14070
ลว. 21 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2566 22 ก.ย.
2566

เวลา
10.23 น.
6 กท 0601/14071
ลว. 21 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาล้างทความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 38 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 22 ก.ย.
2566

เวลา
10.24 น.
7 กท 0601/14068
ลว. 21 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 22 ก.ย.
2566

เวลา
10.25 น.
8 กท 0601/14069
ลว. 21 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2566 22 ก.ย.
2566

เวลา
10.26 น.
9 กท 0601/14056
ลว. 20 ก.ย.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การส่งสำเนาคำสั่งลงโทษทางวินัยเวียนผ่านระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 22 ก.ย.
2566

เวลา
10.32 น.
10 กท 0601/13909
ลว. 19 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566  22 ก.ย.
2566

เวลา
11.00 น.
11 ด่วนที่สุด
กท 0601/14114
ลว. 22 ก.ย.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เพื่อเตรียมความพร้อม ตามแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง (ว367) ในรูปแบบ Online ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 22 ก.ย.
2566

เวลา
11.03 น.
12 กท 
0601/14081
ลว. 22 ก.ย. 66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 22 ก.ย.
2566
เวลา
13.37 น.
13 ด่วนที่สุด
กท 0601/14078
ลว. 22 ก.ย.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพส. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
ในวันจันทร์ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.
22 ก.ย.
2566
เวลา
15.09 น.
14 กท 0601/13829
ลว. 18 ก.ย.
66
ผอ.รพท. สำนักการแพทย์ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 ครั้งที่ 27 22 ก.ย.
2566
เวลา
15.11 น.
15 กท 0601/14084
ลว. 22 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจในการรับทรัพย์สินที่เอกชนยินยอมให้กรุงเทพมหานครจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 22 ก.ย.
2566
เวลา
15.17 น.
16 กท 0601/14083
ลว. 22 ก.ย.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กค. (สก.สนพ.) ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษา 22 ก.ย.
2566
เวลา
15.18 น.

วันที่ 21 กันยายน 2566 

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/13990
ลว. 20 ก.ย.
66
 หน.ส่วนราชการในสังกัดและ หน.กลุ่มงานในสังกัดสก.สนพ. อเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 12/2566 ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.   21 ก.ย.
2566

เวลา
09.48 น.
2 ด่วนที่สุด
กท 0601/13994
ลว. 20 ก.ย.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรม Bangkok Car Free 2023 21 ก.ย.
2566

เวลา
09.50 น.
3 กท 0601/13978
ลว. 20 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 21 ก.ย.
2566

เวลา
09.51 น.
4 กท 0601/13981
ลว. 20 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 (เพิ่มเติม) 21 ก.ย.
2566

เวลา
09.55 น.
5 กท 0601/14017
ลว. 21 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย 21 ก.ย.
2566

เวลา
09.56 น.
6 กท 0601/14016
ลว. 21 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 9/2566 และการบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 10/2566 21 ก.ย.
2566

เวลา
09.56 น.
7 กท 0601/13980
ลว. 20 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ซักซ้อมการเรียกเก็บค่าปรับ 21 ก.ย.
2566

เวลา
10.20 น.
8 กท 0601/13979
ลว. 20 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
สำรวจข้อมูลหลักการประกันสัญญา 21 ก.ย.
2566

เวลา
10.21 น.
9 กท
0601/14033
ลว. 21 ก.ย. 66
ผอ.สพบ.
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ
แจ้งการใช้งานระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 21 ก.ย. 2566
เวลา
10.29 น
10 กท
0601/13857
ลว. 19 ก.ย. 66
ผอ.รพล ขอประทานนามโรงพยาบาลและนามอาคารผู้ป่วยใน 21 ก.ย.
2566

เวลา
13.07 น.
11 กท
0601/13962
ลว. 20 ก.ย. 66
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส. และหน กค.สก.สนพ คำสั่งสำนักการแพทย์ เรื่อง เลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 21 ก.ย. 2566
เวลา
16.28 น

วันที่ 20 กันยายน 2566 

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/13919
ลว. 19 ก.ย.
66
 หน.ส่วนราชการในสังกัดและ หน.กลุ่มงานในสังกัดสก.สนพ. อหารือกรณีการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน  20 ก.ย.
2566

เวลา
10.10 น.
2 กท 0601/13915
ลว. 19 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 20 ก.ย.
2566

เวลา
13.18 น.
3 กท 0601/13916
ลว. 19 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพระโขนง 20 ก.ย.
2566

เวลา
13.19 น.
4 กท 0601/13917
ลว. 19 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม Submersible Propeller ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม./นาทีฯ 20 ก.ย.
2566

เวลา
13.27 น.
5 กท 0601/13918
ลว. 19 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 20 ก.ย.
2566

เวลา
13.29 น.
6 กท 0601/13924
ลว. 19 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัดสก.สนพ.
ขอส่งสมุดโทรศัพท์ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 20 ก.ย.
2566

เวลา
13.29 น.
7 ด่วนที่สุด
กท 0601/13925
ลว. 19 ก.ย.
66
ผอ.รพต. ผอ.รพท. และผอ.ศบฉ. พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 20 ก.ย.
2566

เวลา
13.31 น.
8 กท 0601/13862
ลว. 19 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 20 ก.ย.
2566

เวลา
13.33 น.
9 กท 0601/13863
ลว. 19 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด 
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2566 20 ก.ย.
2566

เวลา
13.34 น.
10 กท 0601/13864
ลว. 19 ก.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด 
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 20 ก.ย.
2566

เวลา
13.36 น.

วันที่ 19 กันยายน 2566 

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/13842
ลว. 18 ก.ย.
66
 รผอ.สนพ.
ผอ.รพก. ผอ.รพต. และผอ.รพจ.

อเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติรับมอบบริจาครถเข็นโครงเหล็กรุ่นยกขาได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.45 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)  19 ก.ย.
2566

เวลา
09.20 น.
2 กท 0601/13779
ลว. 18 ก.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 3 ฉบับ 19 ก.ย.
2566

เวลา
09.20 น.
3 ด่วนมาก
กท 0601/13772
ลว. 18 ก.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ประกาศผลการนับคะแนน และประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการใน ก.ก. 19 ก.ย.
2566

เวลา
09.24 น.
4 กท 0601/13805
ลว. 18 ก.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
การย้ายเปลี่ยนสายงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 19 ก.ย.
2566

เวลา
09.27 น.
5 กท 0601/13780
ลว. 18 ก.ย.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 19 ก.ย.
2566

เวลา
09.28 น.
6 กท
0601/13876
ลว. 19 ก.ย. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ. การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 19 ก.ย. 2566
เวลา
13.41 น.
7 กท
0601/13768
ลว. 18 ก.ย. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด 
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 19 ก.ย. 2566
เวลา
13.55 น.
8 กท
0601/13769
ลว. 18 ก.ย. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด 
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 19 ก.ย. 2566
เวลา
13.57 น.
9 กท
0601/13801
ลว. 18 ก.ย. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 626 เลขที่ 094 19 ก.ย. 2566
เวลา
13.59 น.
10 กท
0601/13802
ลว. 18 ก.ย. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กบ. (สก.สนพ.)
หลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 19 ก.ย. 2566
เวลา
14.05 น.
11 กท
0601/13798
ลว. 18 ก.ย. 66
ผอ.รพค. ขออนุมัติให้สถานพยาบาลสามารถขออนุมัติสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลกับกรุงเทพมหานคร 19 ก.ย. 2566
เวลา
14.07 น.
12 กท
0601/13770
ลว. 18 ก.ย. 66
ผอ.รพข. ขออนุมัติให้สถานพยาบาลสามารถเสนอขอเลขอนุมัติสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลกับกรุงเทพมหานคร 19 ก.ย. 2566
เวลา
14.08 น.
13 กท
0601/13770
ลว. 18 ก.ย. 66
ผอ.รพก. สำนักการแพทย์ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 ครั้งที่ 21 - 26 19 ก.ย. 2566
เวลา
15.59 น.
14 กท
0601/13830
ลว. 18 ก.ย. 66
ผอ.รพร. สำนักการแพทย์ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 ครั้งที่ 28 19 ก.ย. 2566
เวลา
16.00 น.
15 กท
0601/13463
ลว. 11 ก.ย. 66
ผอ.รพก. และผอ.ศบฉ. สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 19 ก.ย. 2566
เวลา
16.01 น.
16 กท
0601/13827
ลว. 18 ก.ย. 66
ผอ.รพค. สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 19 ก.ย. 2566
เวลา
16.02 น.
17 กท
0601/13829
ลว. 18 ก.ย. 66
ผอ.รพท. สำนักการแพทย์ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 ครั้งที่ 27 19 ก.ย. 2566
เวลา
16.04 น.

วันที่ 18 กันยายน 2566 

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/13773
ลว. 18 ก.ย.
66

 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด                   
ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  18 ก.ย.
2566

เวลา
09.18 น.
2 กท 0601/13774
ลว. 18 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18 ก.ย.
2566

เวลา
09.18 น.
3 กท 0601/13775
ลว. 18 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างพื้นดาดท้อคลอง ค.ส.ล. ใต้สะพานข้ามคลอง 18 ก.ย.
2566

เวลา
09.18 น.
4 กท 0601/13776
ลว. 18 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน 18 ก.ย.
2566

เวลา
09.18 น.
5 ด่วนที่สุด
กท 0601/13758
ลว. 18 ก.ย.
66

รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการเกี่ยวกับงานพิธีการของกรุงเทพมหานคร 18 ก.ย.
2566

เวลา
10.12 น.
6 กท 0601/13762
ลว. 18 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 18 ก.ย.
2566

เวลา
15.15 น.
7 กท 0601/13831
ลว. 18 ก.ย.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอเชิญเสนอชื่อ "ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566" 18 ก.ย.
2566

เวลา
16.11 น.
8 กท 0601/13832
ลว. 18 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 18 ก.ย.
2566

เวลา
16.11 น.

วันที่ 14 กันยายน 2566 

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/13633
ลว. 12 ก.ย.
66

หน.ส่วนราชการในสังกัด

ารตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  14 ก.ย.
2566

เวลา
09.33 น.
2 กท 0601/13657
ลว. 13 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 14 ก.ย.
2566

เวลา
09.35 น.
3 กท 0601/13683
ลว. 13 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารถบรรทุก งานดูแลบำรุงรักษาคลอง จำนวน 4 คัน 14 ก.ย.
2566

เวลา
09.36 น.
4 กท 0601/13684
ลว. 13 ก.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 14 ก.ย.
2566

เวลา
09.39 น.
5 กท 0601/13685
ลว. 13 ก.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ 14 ก.ย.
2566

เวลา
09.40 น.
6 กท 0601/13702
ลว. 13 ก.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงคมนาคมและหนังสือรายงานประจำปีสำนักปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2565

14 ก.ย.
2566

เวลา
15.21 น.

วันที่ 13 กันยายน 2566 

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/13625
ลว. 12 ก.ย.
66

หน.ส่วนราชการ         ในสังกัด                               
กำหนดการชี้แจงระเบียบการพักอาศัยฯ และทำสัญญาเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร   12 ก.ย.
2566

เวลา
10.30 น.
2 กท 0601/13424
ลว. 12 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่ง "ปัญญพัฒน์" วารสารพัฒนาข้าราชการ กทม.  12 ก.ย.
2566

เวลา
10.30 น.
3 กท 0601/13560
ลว. 12 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความร่วมมือเวียนประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลำนักงานประกันสังคมสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  12 ก.ย.
2566

เวลา
10.30 น.
4 กท 0601/13561
ลว. 12 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.)  12 ก.ย.
2566

เวลา
10.30 น.
5 กท 0601/13562
ลว. 12 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ระเบียบวาระกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2566  12 ก.ย.
2566

เวลา
10.30 น.
6 กท 0601/13563
ลว. 12 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบราบายน้ำ ถนนหลวงแพ่ง  12 ก.ย.
2566

เวลา
10.30 น.
7 กท 0601/13564
ลว. 12 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ  12 ก.ย.
2566

เวลา
10.30 น.
8 กท 0601/13650
ลว. 12 ก.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักเทศกิจ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียวสำนักเทศกิจ (City Law Enforcement Department Green Office)  12 ก.ย.
2566

เวลา
10.30 น.
9 กท 0601/13626
ลว. 12 ก.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานขอรัฐ พ.ศ.2566 12 ก.ย.
2566

เวลา
10.30 น.
10 กท 0601/ล. 202
ลว. 12 ก.ย.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส. และ สก.สนพ.

ส่งประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงงาน 

12 ก.ย.
2566

เวลา
10.30 น.
11 กท 0601/13598
ลว. 12 ก.ย.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด สำรวจข้อมูลการโอนข้าราชการสังกัดอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  12 ก.ย.
2566

เวลา
10.30 น.
12 กท 0601/13634
ลว. 12 ก.ย.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลเชิงพฤติกรรมของบุคลากรกรุงเทพมหานครในประเด็นปัญกาด้านการจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร 12 ก.ย. 2566
เวลา
11.56 น.

13 กท 0601/13591
ลว. 12 ก.ย.
66
ผอ.รพจ สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปี 2566 12 ก.ย. 2566
เวลา
11.17 น.
14 กท 0601/13591
ลว. 12 ก.ย.
66
ผอ.รพข สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปี 2566 12 ก.ย. 2566
เวลา
15.17 น.
15 กท 0601/13590
ลว. 12 ก.ย.
66
ผอ.รพล สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปี 2566 12 ก.ย. 2566
เวลา
15.17 น.

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1347406
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1090
1285
2375
1330441
33876
65992
1347406

Your IP: 3.237.31.191
2023-09-25 09:35

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com