• 11644.jpg
 • 41581.JPG
 • DSC_0005.JPG
 • DSC_0010.JPG
 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0027.JPG
 • DSC_0034.JPG
 • DSC_0039.JPG
 • DSC_0056.JPG
 • DSC_0096.JPG
 • DSC_0097.JPG
 • IMG_2840.JPG
 • IMG_2953.JPG
 • IMG_2967.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • Logo-65-01.jpg
 • PR--65.png
 • PR--2565.png

วันที่ 8 ธันวาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

ด่วนมาก
กท
0601/15663
ลว. 7 ธ.ค.
65

หน.ส่วนราชการในสังกัด

การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 เมษายน 2566

2 ด่วนมาก
กท
0601/15662
ลว. 7 ธ.ค.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 เมษายน 2566
3 กท
0601/15666
ลว. 7 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครฯ
4 กท
0601/15667
ลว. 7 ธ.ค.
65
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพข. ผอ.รพค. ผอ.รพบ. ผอ.สพบ. และล.สนพ. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อทในสถานพยาบาล Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565
5 กท
0601/15668
ลว. 6 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประชาสัมพันธ์โครงการ "บัตรสุขภาพข้าราชการและหน่วยงานรายเดือน" ประจำปี พ.ศ. 2566
6 กท
0601/15725
ลว. 8 ธ.ค.
65
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส. และ ผอ.ศบฉ. การใช้อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวทดแทนอัตราลูกจ้างประจำที่ยุบตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)
7 ด่วนที่สุด
กท

0601/15684
ลว. 7 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัดสก.สนพ.
เชิญประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท
0601/15521
ลว. 2 ธ.ค.
65

ผอ.รพก. ผอ.รพต.
ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.สพบ.

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภท อำนวยการระดับต้น 

2 กท
0601/15590
ลว. 6 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดลมสกัดคอนกรีตชนิดเครื่องยนต์ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูงผลิตลมอัดไม่น้อยกว่า 177 ลูกบาศก์ฟุตฯ
3 กท
0601/15591
ลว. 6 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน
4 กท
0601/15515
ลว. 2 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง
5 กท
0601/15537
ลว. 6 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้าง 

6 กท
0601/15538
ลว. 6 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงสำนักงานเขตบางกะปิ
7 กท
0601/15539
ลว. 6 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติตามแนวทางการจัดการมูลฝอยตามประเภทแหน่งกำเนิดและเผยแพร่แนะนำประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอย
8 กท
0601/15580
ลว. 6 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2565
9 กท
0601/15552
ลว. 6 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
10 กท
0601/15553
ลว. 6 ธ.ค.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคสามัญ ครั้งที่ 5/2565
11 ด่วนที่สุด
กท

0601/15536
ลว. 6 ธ.ค.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด การแจ้งผลการตรวจสอบการใช้รถราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565
12 กท
0601/15606
ลว. 6 ธ.ค.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขต

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท
0601/15414
ลว. 1 ธ.ค. 65

ผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการ         ในสังกัด                                         

                                                                                                                 ขอมอบหนังสือสวนและต้นไม้ 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2 กท
0601/15477
ลว. 2 ธ.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
สรุปประด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 34 เขตบางรัก
3 กท
0601/15478
ลว. 2 ธ.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนพระรามที่ 9

4 กท
0601/15211
ลว. 29 พ.ย. 65
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ 4)
5 กท
0601/15278
ลว. 29 พ.ย. 65

ผอ.รพก ผอ.รพต ผอ.รพจ ผอ.รพท ผอ.รพว ผอ.รพล ผอ.รพร ผอ.รพส ผอ.รพข
ผอ.รพค ผอ.รพบ ผอ.สพบ

ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2565
6 กท
0601/15206
ลว. 29 พ.ย. 65
ผอ.รพก ผอ.รพต ผอ.รพจ ผอ.รพท  ผอ.รพล ผอ.รพร ผอ.รพส ผอ.รพข. ผอ.รพค 

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติโอนงบประมาณจ่ายประจำปี 2566
7 กท
0601/15259
ลว. 29 พ.ย. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด การติดตามแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร
8 กท
0601/15276
ลว. 29 พ.ย. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขออนุมัติให้สถานพยาบาลสามารถขอเลขอนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลกับกรุงเทพมหานคร
9 กท
0601/15376
ลว. 30 พ.ย. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฯ
10 กท
0601/15544
ลว. 6 ธ.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอเชิญประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค.65 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม 3 (ชั้น1) อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
11 กท
0601/15549
ลว. 6 ธ.ค. 65
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ. รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.ศบฉ. การใช้อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวทดแทนกำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานครระเวลา 5 ปี
12 ด่วนที่สุด
กท
0601/15545
ลว. 6 ธ.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด การจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
13 กท
0601/15563
ลว. 6 ธ.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอข้อมูลประกอบการนำเสนอ อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท
0601/15418
ลว. 1 ธ.ค. 65

หน.ส่วนราชการ         ในสังกัด                                         

ขอรายชื่อข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2565

2 กท
0601/15363
ลว. 30 พ.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมดครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผาตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม)
3 กท
0601/15364
ลว. 30 พ.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมดครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผาตัดเล่วงหน้า (เพิ่มเติม)
4 กท
0601/15365
ลว. 30 พ.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม)
5 กท
0601/15498
ลว. 2 ธ.ค. 65

ผอ.รพก ผอ.รพต ผอ.รพจ ผอ.รพท ผอ.รพว ผอ.รพล ผอ.รพร ผอ.รพส ผอ.รพข
ผอ.รพค ผอ.รพบ.


ขอให้จัดส่งข้อมูลรายการการรับชำรพเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย
7 ด่วนที่สุด
กท
0601/15505
ลว. 2 ธ.ค. 65
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แจ้งผลการเสนองบประมาณโครงการค่าตอบแทนเลี่ยงภัยขอหน่วยงานนอกสังกัดฯ

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

841165
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1249
1450
7041
819609
15259
55612
841165

Your IP: 18.207.136.189
2022-12-08 12:43

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com