• 18.04.2567-555.JPG
 • 19.04.2567-4.JPG
 • 19.10.2566-1.jpg
 • 22.04.2567-2.JPG
 • 28.12.66-1.jpg
 • 437852723_1615029589037431_9071744297533296663_n.JPG
 • 438039962_1615390859001304_9081902133901564118_n.JPG
 • DSC00116.JPG
 • DSC00124.JPG
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0049.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR-2566-.jpg
 • QR---PNG.png
 • _DSC0002.jpg
 • _DSC0003.JPG
 • _DSC0004.JPG
 • _DSC0006.jpg
 • _DSC0009-2.jpg
 • _DSC0017.JPG
 • _DSC0019-1.JPG
 • _DSC0021.jpg
 • _DSC0024-1.jpg
 • _DSC0024.jpg
 • _DSC0025.JPG

หนังสือสั่งการ/แนวทางปฏิบัติ ปี 2561 

เลขที่
หนังสือ
วันที่ จาก ถึง เรื่อง ดาวน์โหลด
คำสั่ง กทม. 2786/2561 11 ก.ย. 2561 กทม. ผอ.สนพ. มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 กนต.413/2561 11 ก.ค. 2561  กนต.  ล.สนพ.  แนวทางการตรวจร่างสัญญาซื้อขาย/จ้างปี 2562
 กท 0407/470  27 พ.ค. 2561 กทม.  ผอ.สนพ. 

แจ้งการเปลี่ยนวิธีการจัดส่งสำเนารายงานทางการเงินในแต่
ละเดือนให้สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
 กท 1305/2635  7 พ.ค. 2561  สน.กค. ผอ.สนพ.

มอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2561

 กท 1309/2123  17 เม.ย. 2561  สน.กค. ผอ.สนพ.

การหักเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษ บำเหน็จตกทอดเพื่อ
ชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด

 กท 1304/2084 11 เม.ย. 2561  สน.กค.  ผอ.สนพ.  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินใช้ในราชการ  
กท 1305/1784 27 มี.ค. 2561 สน.กค. ผอ.สนพ.

ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กท 0407/330 26 มี.ค. 2561 สตน. ผอ.สนพ. สรุปประเด็นเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ่้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
กท 1305/1645 20 มี.ค. 2561 สน.กค. ผอ.สนพ.

ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

กท 1305/950 13ก.พ.61 สำนักการคลัง สนพ.

ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

กจ.37/2561 5ก.พ.61 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กค.

การลาของบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 
สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

 
กท 0403/ว 12 29ม.ค.61 กองกลาง สนพ.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
(ฉบับที่่3) พ.ศ. 2560

กท 0600/321 15ม.ค.61

สน.เศรษฐกิจ

การคลัง

สนพ.

การอนุมัติให้บุคคลในครอบครัวของลูกจ้างชั่วคราวเข้า
รับการตรวจรักษาประเภทผู้ป่วยภายนอกในสถาน
พยาบาลต้นสังกัดกทม.โดยเรียกเก็บเงินจากต้นสังกัด
โดยตรง 

 กท 1103/1449 25ธ.ค.60

สน.สิ่งแวดล้อม

สนพ.

ข้อบังคับ กทม. ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างกทม. 
ระเบียบการแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2560

 กท 0403/ว 286 25ธ.ค.60 กองกลาง  สนพ. การกำหนดเลขที่หนังสือออกและอักษรย่อของส่วน
ราชการ
กท 0407/1842 19ธ.ค.60 สนง.ตรวจสอบภายใน สนพ

รายงานประจำปี 2559 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร เอกสารรายงานการเงิน

ประจำปี 2559  

 กท 0403/1276  25ธ.ค.2558 กทม.    สนพ. การจัดทำหนังสือราชการ

 

 

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

2122008
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
501
3387
14126
2079932
56739
42980
2122008

Your IP: 44.210.151.5
2024-07-17 09:14

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com