• 18.04.2567-555.JPG
 • 19.04.2567-4.JPG
 • 19.10.2566-1.jpg
 • 22.04.2567-2.JPG
 • 28.12.66-1.jpg
 • 437852723_1615029589037431_9071744297533296663_n.JPG
 • 438039962_1615390859001304_9081902133901564118_n.JPG
 • DSC00116.JPG
 • DSC00124.JPG
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0049.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR-2566-.jpg
 • QR---PNG.png
 • _DSC0002.jpg
 • _DSC0003.JPG
 • _DSC0004.JPG
 • _DSC0006.jpg
 • _DSC0009-2.jpg
 • _DSC0017.JPG
 • _DSC0019-1.JPG
 • _DSC0021.jpg
 • _DSC0024-1.jpg
 • _DSC0024.jpg
 • _DSC0025.JPG

*** เปลี่ยนไปใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ***

วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1


กท
0601/1428
ลว 12 มี.ค.   67

 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ             ในสังกัด                                        
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
13 มี.ค.
2567

เวลา
09.31 น.
2
กท
0601/1429

ลว 12 มี.ค.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศศ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)                                                                                                                         13 มี.ค.
2567

เวลา
09.34 น.
3 ด่วนที่สุด
กท
0601/1427

ลว 12 มี.ค.   67
ผอ.รพร.
ผอ.รพส.
ขอส่งคู่ฉบับสัญญาเข้าพักอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กทม. 13 มี.ค.
2567

เวลา
13.26 น
4 ด่วนที่สุด
กท
0601/1426

ลว 12 มี.ค.   67
ผอ.รพร.
ผอ.รพส.
กำหนดการชี้เเจงระเบียบการพักอาศัยฯและทำสัญญาเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กทม. 13 มี.ค.
2567

เวลา
13.27 น
5 ด่วนที่สุด
กท
0601/1442

ลว 13 มี.ค.   67
ผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร 13 มี.ค.
2567

เวลา
14.20 น
6 ด่วนที่สุด
กท
0601/1439

ลว 13 มี.ค.   67
ผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การติดตามความคืบหน้าการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ กทม. 13 มี.ค.
2567

เวลา
14.22 น


วันที่ 12 มีนาคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1


กท
0601/1368
ลว 8 มี.ค.   67

  ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ          ในสังกัด                                
                                                                ขอความร่วมมือเวียนประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
12 มี.ค.
2567

เวลา
09.40 น.
2 ด่วนที่สุด
กท
0601/1940

ลว 11 มี.ค.   67
หน.ส่วนราชการในสังกัด เปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าร่วมงานครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ 12 มี.ค.
2567

เวลา
09.42 น.
3
กท
0601/1394

ลว 11 มี.ค.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ 12 มี.ค.
2567

เวลา
09.45 น.
4 กท
0601/1406

ลว 11 มี.ค.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การขอใช้พื้นที่ในอาคารไอราพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ศาลากรุงเทพมหานคร 2 12 มี.ค.
2567

เวลา
09.52 น.
5 กท
0601/1406

ลว 11 มี.ค.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา 12 มี.ค.
2567

เวลา
09.54 น.
6 กท
0601/1420

ลว 11 มี.ค.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) 12 มี.ค.
2567

เวลา
10.53 น.
7 กท
0601/3231

ลว 11 มี.ค.   67
หน.ส่วนราชการในสังกัด การตรวจติดตามนำข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 12 มี.ค.
2567

เวลา
14.52 น.
8 กท
0601/3182

ลว 8 มี.ค.   67
ผอ.รพก. ผอ.รพต.
ผอ.รพจ. ผอ.รพท.
ผอ.รพว. ผอ.รพร.
ผอ.รพส. ผอ.รพบ.
ผอ.สพบ. และ ล.สนพ.
การนำเสนอผลงาน นวัตกรรม ในการประชุมวิชาการฯ 12 มี.ค.
2567

เวลา
15.57 น.


วันที่ 11 มีนาคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท
0601/3232

ลว 11 มี.ค.   67

หน.ส่วนราชการ       ในสังกัด                        
                                                          ชื่อพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28กรกฎาคม 2567 11 มี.ค.
2567

เวลา
13.12 น.
2 กท
0601/1940

ลว 11 มี.ค.   67
ทุกโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ขอเรียนเชิญเป็นประธานงานเเถลงข่าวเปิดตัวโครงการ รักตัวอย่ากลัวฝัง ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 11 มี.ค.
2567

เวลา
14.58 น.
3 ด่วนที่สุด
กท
0601/1373

ลว 11 มี.ค.   67
ผอ.รพร. ขอเชิญประชุม ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 11 มี.ค.
2567

เวลา
15.21น.


วันที่ 8 มีนาคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/ล49
ลว 7 มี.ค. 67

หน.ส่วนราชการในสังกัด

ำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 8 มี.ค.
2567

เวลา
09.28 น.
2 กท 0601/1327
ลว 7 มี.ค. 67
ผอ.สพบ. และหน.กจ. (สก.สนพ.) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 8 มี.ค.
2567

เวลา
09.36 น.
3 ด่วนที่สุด
กท 0601/1326

ลว 7 มี.ค. 67
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ 8 มี.ค.
2567

เวลา
09.54 น.
4 กท 0601/1328
ลว 7 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร  8 มี.ค.
2567

เวลา
14.14 น
5 กท 0601/1329
ลว 7 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอประกาศประขาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 8 มี.ค.
2567

เวลา
14.14 น
6 กท 0601/1335
ลว 7 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่ง Bangkok New ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 8 มี.ค.
2567

เวลา
14.14 น
7 กท 0601/1336
ลว 7 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งไฟล์บันทึกการประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 8 มี.ค.
2567

เวลา
14.14 น
8 กท 0601/1337
ลว 7 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทศมหานคร 8 มี.ค.
2567

เวลา
14.14 น
9 กท 0601/1338
ลว 7 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 8 มี.ค.
2567

เวลา
14.14 น
10 กท 0601/1339
ลว 7 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ 8 มี.ค.
2567

เวลา
14.14 น
11 กท 0601/1340
ลว 7 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

8 มี.ค.
2567

เวลา
14.14 น
12 กท 0601/1334
ลว 7 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
โครงการจัดทำฐานข้อมูลข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 8 มี.ค.
2567

เวลา
14.14 น
13 กท 0601/1308
ลว 7 มี.ค. 67
หน.ส่วนราชการในสังกัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. 8 มี.ค.
2567

เวลา
16.11 น

วันที่ 7 มีนาคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/1233
ลว 4 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
ับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 7 มี.ค.
2567

เวลา
11.57 น.
2 กท 0601/1284
ลว 6 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 7 มี.ค.
2567

เวลา
14.28 น.
3 กท 0601/1291
ลว 6 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานฯ 7 มี.ค.
2567

เวลา
14.32 น.
4 กท 0601/1292
ลว 6 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ครบรอบ 49 ปี 7 มี.ค.
2567

เวลา
14.32 น.
5 กท 0601/1294
ลว 6 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ 7 มี.ค.
2567

เวลา
14.38 น.
6 กท 0601/1318
ลว 7 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือรายงานประจำปี 2566 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 7 มี.ค.
2567

เวลา
14.38 น.
7 กท 0601/1293
ลว 6 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง 7 มี.ค.
2567

เวลา
14.45 น.
8 กท 0601/3077
ลว 7 มี.ค. 67
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "วันวัณโรคโลกสากล"
ในวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2567
7 มี.ค.
2567

เวลา
14.45 น.

วันที่ 6 มีนาคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/2878
ลว 4 มี.ค. 67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งลาออก 6 มี.ค.
2567

เวลา
09.07 น.
2 ด่วนที่สุด
กท 0601/1265

ลว 5 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
การย้ายเปลี่ยนสายงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 6 มี.ค.
2567

เวลา
09.07 น.
3 กท 0601/2921
ลว 4 มี.ค. 67
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 6 มี.ค.
2567

เวลา
15.39 น.
4 ด่วนที่สุด
กท 0601/1286

ลว 6 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอเชิญร่วมรับฟังการแนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 6 มี.ค.
2567

เวลา
16.41 น.

วันที่ 5 มีนาคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/2952
ลว 5 มี.ค. 67
หน.ส่วนราชการในสังกัด                                                      โครงการองค์กรคุณธรรม กิจกรรม "ประกาศชมเชยการปฏิบัติงาน" 5 มี.ค. 2567
เวลา
10.42 น.
2 กท 0601/1246
ลว 4 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ           ในสังกัด                                                               
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร 5 มี.ค. 2567
เวลา
10.44 น.
3 กท 0601/1247
ลว 4 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด

ส่งหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายงานประจำปี 2566 กทม.

5 มี.ค. 2567
เวลา
10.50 น.
4 กท 0601/1248
ลว 4 มี.ค. 67
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด สนพ. รับมอบธงตราสัญลักษณฺฯ และธงชาติ 5 มี.ค. 2567
เวลา
10.53 น.
5 กท 0601/2612
ลว 4 มี.ค. 67

หน.ส่วนราชการในสังกัด

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว
5 มี.ค. 2567
เวลา
10.55 น.
6 กท 0601/1260
ลว 5 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2567 5 มี.ค. 2567
เวลา
10.55 น.
7 ด่วนที่สุด
กท 0601/1251

ลว 5 มี.ค. 67
  ผอ.สพบ.
และ หน.กค. หน.กจ. และ หน.กบ ในสังกัดสก.สนพ
การประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 5 มี.ค. 2567
เวลา
13.45 น.

วันที่ 4 มีนาคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/1204
ลว 1 มี.ค. 67
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอเชิญประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. 4 มี.ค. 2567
เวลา
08.50 น.
2 กท 0601/1191
ลว 1 มี.ค. 67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพล. ผอ.รพข. ผอ.รพค. และผอ.สพบ. การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ 4 มี.ค. 2567
เวลา
11.02 น.
3 กท 0601/1222
ลว 1 มี.ค. 67
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.

การเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ (Job Match)

4 มี.ค. 2567
เวลา
11.02 น.
4 กท 0601/1127
ลว 28 ก.พ. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กค. หน.กนต (สก.สนพ.)
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษฯ 4 มี.ค. 2567
เวลา
11.03 น.
5 กท 0601/1134
ลว 28 ก.พ. 67

หน.ส่วนราชการในสังกัด

การรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 มี.ค. 2567
เวลา
11.04 น.
6 กท 0601/2563
ลว 28 ก.พ. 67
หน.ส่วนราชการในสังกัด การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 กันเงินเบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) 4 มี.ค. 2567
เวลา
11.30 น.
7 กท 0601/2672
ลว 28 ก.พ. 67
หน.ส่วนราชการในสังกัด การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4 มี.ค. 2567
เวลา
11.32 น.
8 กท 0601/2674
ลว 28 ก.พ. 67
หน.ส่วนราชการในสังกัด

การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

4 มี.ค. 2567
เวลา
11.33 น.
9 กท 0601/2562
ลว 28 ก.พ. 67
ผอ.รพก. และผอ.รพบ. สำนักการแพทย์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินเบิกเลหื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 มี.ค. 2567
เวลา
11.34 น.
10 กท 0601/1234
ลว 4 มี.ค. 67
ผอ.รพต. ผอ.รพบ.
และผอ.สพบ.
ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าคอบแทนบุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์  4 มี.ค. 2567
เวลา
11.34 น.
11 กท 0601/1203
ลว 1 มี.ค. 67
ผอ.สพบ.
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานตามกฏ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ พ.ศ. 2564 และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2567 4 มี.ค. 2567
เวลา
16.30 น.
12 กท 0601/1219
ลว 1 มี.ค. 67
ผอ.รพก. และผอ.รพจ. สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 4 มี.ค. 2567
เวลา
16.32 น.
13 กท 0601/1217
ลว 1 มี.ค. 67
หน.ส่วนราชการในสังกัด เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4 มี.ค. 2567
เวลา
16.33 น.
14 กท 0601/1218
ลว 1 มี.ค. 67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพร. ผอ.รพส. สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 4 มี.ค. 2567
เวลา
16.34 น.

วันที่ 1 มีนาคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/1177
ลว 1 มี.ค. 67
หน.ส่วนราชการในสังกัด ประกาศ ก.ก. เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) 1 มี.ค. 2567
เวลา
15.12 น.
2 กท 0601/1145
ลว 1 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2567 1 มี.ค. 2567
เวลา
15.21 น.
3 กท 0601/1176
ลว 1 มี.ค. 67

หน.ส่วนราชการในสังกัด

หน.กลุ่มงานในกัด สก.สนพ

ประกาศ ก.ก. เรื่อง กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณีและ
วันหยุดราชการประจำปี

1 มี.ค. 2567
เวลา
15.53 น.
4 กท 0601/1192
ลว 1 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 1 มี.ค. 2567 เวลา 16.05
5 กท 0601/1193
ลว 1 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตสายไหม
พ.ศ. 2567
1 มี.ค. 2567
เวลา
16.07 น.
6 กท 0601/1194
ลว 1 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร 1 มี.ค. 2567
เวลา
16.08 น.
7 กท 0601/1195
ลว 1 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร 1 มี.ค. 2567
เวลา
16.10 น.

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

2039030
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1147
612
7040
2023628
16741
55534
2039030

Your IP: 34.239.176.54
2024-06-14 15:59

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com