• 18.04.2567-555.JPG
 • 19.04.2567-4.JPG
 • 19.10.2566-1.jpg
 • 22.04.2567-2.JPG
 • 28.12.66-1.jpg
 • 437852723_1615029589037431_9071744297533296663_n.JPG
 • 438039962_1615390859001304_9081902133901564118_n.JPG
 • DSC00116.JPG
 • DSC00124.JPG
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0049.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR-2566-.jpg
 • QR---PNG.png
 • _DSC0002.jpg
 • _DSC0003.JPG
 • _DSC0004.JPG
 • _DSC0006.jpg
 • _DSC0009-2.jpg
 • _DSC0017.JPG
 • _DSC0019-1.JPG
 • _DSC0021.jpg
 • _DSC0024-1.jpg
 • _DSC0024.jpg
 • _DSC0025.JPG

หนังสือสั่งการ/แนวทางปฏิบัติ ปี 2562

เลขที่
หนังสือ

วันที่ จาก ถึง เรื่อง ดาวน์โหลด
ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 136
25 พ.ย. 2562 กทม. ผอ.สนพ. ระเบียบกรงุเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในหอพัก
รพ.ในสังกัดสำนักการแพทย์และการใช้จ่ายเงินบำรุงหอพัก
กท 0601/1886 8 พ.ย. 2562 สก.สนพ. หน.ส่วน
ราชการ
คู่มือการคืนหลักประกันสัญญา
กค (กวจ) 0405.2/
ว 521
30 ต.ค. 2562 คณะกรรมการ
วิจัยฯ
ป.กทม. แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
และการกำหนดผลงาน
กท 0403/ว 198 29 ต.ค. 2562 สนง.เลขานุการฯ ผอ.สนพ. แนวทางการปฏิบัติในการรับเรื่องฎีกาขอพระราชทานความ
ความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือฯ
กค (กวจ) 0405.4/
ว 520
29 ต.ค. 2562 คณะกรรมการ
วิจัยฯ
ป.กทม. แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
กท 1305/5577 8 ต.ค. 2562 สน.กค. ผอ.สนพ. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง กทม. ที่ 2786/2561
ลงวันที่ 11 กั.ย. 2561

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง กทม. ที่ 4648/2561
ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2561
กค.(กวจ) 0405.3/
ว.476
30 ก.ย. 2562 คณะกรรมการ
วิจัยฯ
ป.กทม. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
กค 0406.2/ว.66 25 ก.ย. 2562 กระทรวง
การคลัง
ผอ.สนพ. แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดขแงเจ้าหน้าที่
กท 0407/675 23 ก.ย. 2562 กทม. ผอ.สนพ. ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
กท 0601/9561 20 ก.ย. 2562 สนพ. หน.ส่วน
ราชการ
การเผยแพร่เอกสารความรู้ด้านงานวิชาการกฎหมาย
กท 0601/9560 20 ก.ย. 2562 สนพ. หน.ส่วน
ราชการ
การเผยแพร่เอกสารความรู้ด้านงานวิชาการกฎหมาย
กค (กวจ) 0405.2/
ว.457
19 ก.ย.  2562 คณะกรรมการ
วิจัยฯ
ป.กทม. แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงาน
ของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
กท 1305/4993 16 ก.ย. 2562 สน.กค. ผอ.สนพ. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทงรังสีวิทยา
กท 0601/1446 6 ก.ย. 2562 สนพ. ผอ.สนพ. ขอรายงานผลการตรวจเยี่ยมด้านการเงินโรงพยาบาลใน
สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2
กท 0601/1447 6 ก.ย. 2562 สนพ. ผอ.รพ.
ทุก รพ.
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือราชการ
กท 0405/4853 5 ก.ย. 2562 สนง.กฎหมาย
และคดี
ผอ.สนพ. การเผยแพร่เอกสารความรู้ด้านงานวิชาการกฏหมาย
กท 1305/4508  26 ส.ค. 2562   สน.กค. ผอ.สนพ. การกำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงาน
ในสังกัด กทม.
 
กท 1305/4490 23 ส.ค. 2562 สน.กค. ผอ.สนพ. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 กท 1305/4450 22 ส.ค. 2562 สน.กค. ผอ.สนพ. กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาวิธีตลอด
อิเล็กทรอนิกส์ (E-market) เพิ่มเติม
กท 1305/4396 20 ส.ค. 2562 สน.กค. ผอ.สนพ. ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
กท 0601/7660 7 ส.ค. 2562 สนพ. ผอ.รพ.
ทุก รพ.
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางวิชา
การด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักการแพทย์
กท 0601/7659 7 ส.ค. 2562 สนพ. ผอ.รพ.
ทุก รพ.
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
กท 0601/7450 2 ส.ค. 2562 สนพ. ผอ.รพ.
ทุก รพ.
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน
แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานการบริการทางการแพทย์รูปแบบ
พิเศษของสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562
กท 0401/2725 18 ก.ค. 2562 สถาบัน
พัฒนา ขกร.
ผอ.สนพ. การรายงานผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนาองค์การ
กท 0404/8388 12 ก.ค. 2562 สนง.การเจ้าหน้าที่ ผอ.สนพ. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศ 9 มี.ค. 2562 - - ประกาศราชกิจจานุเบกษา (พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2562

กค (ภวจ) 0405.2/ว117

12 มี.ค. 2562 กรมบัญชี
กลาง
ผอ.สนพ.

การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความ
ชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

 

 

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

2039070
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1187
612
7080
2023628
16781
55534
2039070

Your IP: 34.239.176.54
2024-06-14 16:46

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com