• 18.04.2567-555.JPG
 • 19.04.2567-4.JPG
 • 19.10.2566-1.jpg
 • 22.04.2567-2.JPG
 • 28.12.66-1.jpg
 • 437852723_1615029589037431_9071744297533296663_n.JPG
 • 438039962_1615390859001304_9081902133901564118_n.JPG
 • DSC00116.JPG
 • DSC00124.JPG
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0049.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR-2566-.jpg
 • QR---PNG.png
 • _DSC0002.jpg
 • _DSC0003.JPG
 • _DSC0004.JPG
 • _DSC0006.jpg
 • _DSC0009-2.jpg
 • _DSC0017.JPG
 • _DSC0019-1.JPG
 • _DSC0021.jpg
 • _DSC0024-1.jpg
 • _DSC0024.jpg
 • _DSC0025.JPG

 

วันที่ 17 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/243
ลว. 16 ม.ค.         67          

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ  ในสังกัดด                                  
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 17 ม.ค.
2567

เวลา
09.21 น.
2 กท
0601/244
ลว. 16 ม.ค.     67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 128 ลาย 17 ม.ค.
2567

เวลา
9.23 น.
3 กท
0601/245
ลว. 16 ม.ค.  67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 17 ม.ค.
2567

เวลา
09.25 น.
4 กท
0601/246
ลว. 16 ม.ค.     67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนคลองห้วยขวาง 17 ม.ค.
2567

เวลา
09.26 น

5 กท
0601/249
ลว. 16 ม.ค.     67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
17 ม.ค.
2567

เวลา
09.29 น

6 กท
0601/250
ลว. 16 ม.ค.      67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม) 17 ม.ค.
2567

เวลา
09.31 น
7 กท
0601/251
ลว. 16 ม.ค.     67

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 17 ม.ค.
2567

เวลา
09.32 น
8 กท
0601/206
ลว. 16 ม.ค.     67
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17 ม.ค.
2567

เวลา
11.48 น.
9 ด่วนที่สุด
กท
0601/741
ลว. 16 ม.ค.     67
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด ขอข้อมูลรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ 17 ม.ค.
2567

เวลา
13.52 น.
10 ด่วนที่สุด
กท
0601/256
ลว. 17 ม.ค.     67
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. 17 ม.ค.
2567

เวลา
13.52 น.
11 ด่วนที่สุด
กท
0601/262
ลว. 17 ม.ค.     67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
เชิญประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 17 ม.ค.
2567

เวลา
16.09 น.

วันที่ 16 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/176
ลว. 12 ม.ค.  67          


ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ  ในสังกัดด                                  
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ 16 ม.ค.
2567

เวลา
08.56 น.
2 กท
0601/177
ลว. 15 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 ม.ค.
2567

เวลา
08.59 น.
3 กท
0601/178
ลว. 12 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 ม.ค.
2567

เวลา
09.00 น.
4 กท
0601/179
ลว. 12 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) 16 ม.ค.
2567

เวลา
09.03 น

5 กท
0601/180
ลว. 12 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองเฉลิมชัยพัฒนา 16 ม.ค.
2567

เวลา
09.07 น

6 กท
0601/181
ลว. 12 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่่อง ขายทอดตลาดพัสดุ 16 ม.ค.
2567

เวลา
09.08 น
7 กท
0601/583
ลว. 15 ม.ค.
67

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติส่งทีมกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลและสนับสนุนสมทบทุนสร้างอาคารหอพักและทุกการศึกษานักศึกษาพยาบาล 16 ม.ค.
2567

เวลา
09.11 น
8 กท
0601/376
ลว. 10 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 16 ม.ค.
2567

เวลา
09.13 น
9 กท
0601/215
ลว. 15 ม.ค.
67
ผอ.รพต. ผอ.รพส. และ หน.กค.ในสังกัด สก.สนพ การใช้อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวทดแทนอัตราลูกจ้างประจำที่ยุบตามมาตราการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 16 ม.ค.
2567

เวลา
10.30 น
10 กท
0601/238
ลว. 16 ม.ค.
67
ผอ.รพจ. ผอ.รพส. และ ผอ.รพค. ให้ข้าราชการช่วยราชการสำนักการแพทย์ จำนวน 6 ราย 16 ม.ค.
2567

เวลา
13.55 น

 วันที่ 15 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/188
ลว. 12 ม.ค.
67
 หน.ส่วน
ราชการในสังกัด
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 15 ม.ค.
2567

เวลา
14.06 น.
2 กท 0601/206
ลว. 15 ม.ค.
67
 หน.ส่วน
ราชการในสังกัด
สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15 ม.ค.
2567

เวลา
14.27 น.
3 กท 0601/188
ลว. 12 ม.ค.
67
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. และหน.ส่วนราชการในสังกัด หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 15 ม.ค.
2567

เวลา
14.28 น.

วันที่ 12 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท 0601/174  
ลว. 12 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ  ในสังกัด                                    
การทบทวนกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบ ให้เหมาะสมต่อการปฏบัติงาน                                                                                                                                             12 ม.ค.
2567
เวลา

10.03 น.
2 ด่วนที่สุด
กท 0601/193  
ลว. 12 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลคาดการณ์การลดใช้กระดาษในการปฏิบัติงาน (โดยให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 มกราคม 2567) 12 ม.ค.
2567
เวลา

17.00 น.

วันที่ 11 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนมาก
กท 0601/140  
ลว. 10 ม.ค.
67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอรพร. ผอ.รพส. และผอ.สพบ.

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกฯ                                                                                                                                              11 ม.ค.
2567
เวลา

09.11 น.
2 กท 0601/143  
ลว. 10 ม.ค.
67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพว. ผอ.รพล. และ ผอ.รพข. การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ 11 ม.ค.
2567
เวลา

09.23 น.
3 กท 0601/142 
ลว. 10 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี 11 ม.ค.
2567
เวลา

10.47 น.
4 กท 0601/149  
ลว. 10 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
สำเนาประกาศสำนักเทศกิจ 11 ม.ค.
2567
เวลา

10.48 น.
5 กท 0601/165  
ลว. 11 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงระบายน้ำ 11 ม.ค.
2567
เวลา

13.31 น.
6 ด่วนที่สุด
กท 0601/165  
ลว. 11 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 12/2566 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567  11 ม.ค.
2567
เวลา

14.00 น.
7 กท 0601/161  
ลว. 11 ม.ค.
67
ผอ.สพบ
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ
โครงการก้าวทที่พอเพียงตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 11 ม.ค.
2567
เวลา

14.17 น.
8 กท 0601/147  
ลว. 10 ม.ค.
67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพข. ผอ.รพค. และ ผอ.รพบ. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินการดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) 11 ม.ค.
2567
เวลา

15.54 น.
9 กท 0601/354 
ลว. 10 ม.ค.
67
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (นำส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2567) 11 ม.ค.
2567
เวลา

16.12 น.

วันที่ 10 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/114
ลว. 9 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักงานหนองจอก เรื่่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 ม.ค.
2567
เวลา

09.34 น.
2
กท 0601/115
ลว. 9 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา
10 ม.ค.
2567

เวลา
09.35น.
3 กท 0601/112
ลว. 9 ม.ค.
67
ผอ.รพจ. ผอ.รพส.
และผอ.รพค.
ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนบุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ 10 ม.ค.
2567

เวลา
09.52 น.
4 กท 0601/259
ลว. 8 ม.ค.
67
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด การใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นค่าตอบแทนสำหรับบุคลากร 10 ม.ค.
2567

เวลา
13.57 น.
5 กท 0601/113
ลว. 9 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการในสังกัด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินใช้ในราชการ 9 ม.ค.
2567

เวลา
15.53 น.

 

วันที่ 5 มีนาคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/2952
ลว 5 มี.ค. 67
หน.ส่วนราชการในสังกัด                                                      โครงการองค์กรคุณธรรม กิจกรรม "ประกาศชมเชยการปฏิบัติงาน" 5 มี.ค. 2567
เวลา
10.42 น.
2 กท 0601/1246
ลว 4 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ           ในสังกัด                                                               
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร 5 มี.ค. 2567
เวลา
10.44 น.
3 กท 0601/1247
ลว 4 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด

ส่งหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายงานประจำปี 2566 กทม.

5 มี.ค. 2567
เวลา
10.50 น.
4 กท 0601/1248
ลว 4 มี.ค. 67
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด สนพ. รับมอบธงตราสัญลักษณฺฯ และธงชาติ 5 มี.ค. 2567
เวลา
10.53 น.
5 กท 0601/2612
ลว 4 มี.ค. 67

หน.ส่วนราชการในสังกัด

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว
5 มี.ค. 2567
เวลา
10.55 น.
6 กท 0601/1260
ลว 5 มี.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2567 5 มี.ค. 2567
เวลา
10.55 น.
7 ด่วนที่สุด
กท 0601/1251

ลว 5 มี.ค. 67
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
และ หน.กค. หน.กจ. และ หน.กบ ในสังกัดสก.สนพ
การประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 5 มี.ค. 2567
เวลา
13.45 น.

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

2122049
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
542
3387
14167
2079932
56780
42980
2122049

Your IP: 44.210.151.5
2024-07-17 10:47

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com