• 18.04.2567-555.JPG
 • 19.04.2567-4.JPG
 • 19.10.2566-1.jpg
 • 22.04.2567-2.JPG
 • 28.12.66-1.jpg
 • 437852723_1615029589037431_9071744297533296663_n.JPG
 • 438039962_1615390859001304_9081902133901564118_n.JPG
 • DSC00116.JPG
 • DSC00124.JPG
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0049.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR-2566-.jpg
 • QR---PNG.png
 • _DSC0002.jpg
 • _DSC0003.JPG
 • _DSC0004.JPG
 • _DSC0006.jpg
 • _DSC0009-2.jpg
 • _DSC0017.JPG
 • _DSC0019-1.JPG
 • _DSC0021.jpg
 • _DSC0024-1.jpg
 • _DSC0024.jpg
 • _DSC0025.JPG

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1


กท
0601/800

ลว 13 ก.พ.
       67                          

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ        ในสังกัด                                     


แนวทางปฏิบัติรูปแบบการจัดทำหนังสือราชการภายในเสนอต่อรัฐมนตรีว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย 14 ก.พ. 
2567

เวลา
09.35 น.
2 กท
0601/802

ลว 13 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศรับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ครั้งที่ 1/2567 14 ก.พ. 
2567

เวลา
09.40 น.
3 กท
0601/803

ลว 9 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) 14 ก.พ. 
2567

เวลา
09.42 น.
4 ด่วนที่สุด
กท
0601/804

ลว 9 ก.พ.
67

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด

แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2567 14 ก.พ. 
2567

เวลา
09.46 น.
5 กท
0601/1931

ลว 14 ก.พ.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ 14 ก.พ. 
2567

เวลา
14.21 น.
6 กท
0601/1930

ลว 14 ก.พ.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 14 ก.พ. 
2567

เวลา
14.21 น.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1


กท
0601/751

ลว 9 ก.พ.
       67                          

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
       หน.ส่วนราชการ                 ในสังกัด                                     


ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานนีสูบน้ำคลองบางซื่อ 13 ก.พ. 
2567

เวลา
10.29 น.
2 กท
0601/752

ลว 9 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองทับยาว 13 ก.พ. 
2567

เวลา
10.30 น.
3 กท
0601/753

ลว 9 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 13 ก.พ. 
2567

เวลา
10.34 น.
4 กท
0601/754

ลว 9 ก.พ.
67

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบางหว้า 13 ก.พ. 
2567

เวลา
10.41 น.
5 ด่วนที่สุด
กท
0601/778

ลว 9 ก.พ.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
การขยายเวลาการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม ฯ 13 ก.พ. 
2567

เวลา
10.48 น.
6 ด่วนที่สุด
กท
0601/780

ลว 12 ก.พ.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ 13 ก.พ. 
2567

เวลา
10.48 น.
7 กท
0601/779

ลว 12 ก.พ.
67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพข. ผอ.รพค. และ ผอ. รพบ. ขอรายชื่อคณะกรรมการในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 13 ก.พ. 
2567

เวลา
11.27 น.
8 กท
0601/770

ลว 12 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
ส่งบัญชีแสดงรายละเอียดการกำหนดตำแหน่ง (บัญชี 1) และทะเบียนตำแหน่ง 13 ก.พ. 
2567

เวลา
13.52 น.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1

ด่วนที่สุด
กท
0601/758

ลว 12 ก.พ.
67

ผอ.สพบ. 
หน.กค. หน.กจ. และหน.กบ. สก.สนพ
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดที่ 9 และ 10) 12 ก.พ. 
2567

เวลา
11.07 น.
2 กท
0601/748

ลว 9 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
สำเนาประกาศสำนักงานเขตพญาไท เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว 12 ก.พ. 
2567

เวลา
13.45 น.
3 กท
0601/1679

ลว 7 ก.พ.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 12 ก.พ. 
2567

เวลา
13.48 น.
4 กท
0601/762

ลว 12 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ 1/2567 12 ก.พ. 
2567

เวลา
13.53 น.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1

ด่วนที่สุด
กท
0601/731

ลว 6 ก.พ.
67

ผอ.โรงพยาบาล
ในสังกัด 

การอบรมการใช้รถรับ - ส่งผู้พิการและผู้สูงอายุ 9 ก.พ. 
2567

เวลา
09.20 น.
2 กท
0601/728
ลว.8 ก.พ.
       67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 9 ก.พ. 
2567

เวลา
09.21 น.
3 กท
0601/722
ลว.8 ก.พ.
       67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานตรวจสอบภายใน 9 ก.พ. 
2567

เวลา
09.28 น.
 4 กท
0601/744
ลว.9 ก.พ.
       67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการ
 

ขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาและทำความสะอาดห้องหม้อแปลงและทดสอบระบบ ATS ประจำปี 2567 ภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้าด้านถนนศิริพงษ์

 9 ก.พ.
2567
เวลา 
16.08 น
5 กท
0601/743
ลว.9 ก.พ.
       67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการ
ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช  9 ก.พ.
2567
เวลา 
17.14 น

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่  เลขที่ เรียน

 เรื่อง

Time Stamp
1

กท
0601/636

ลว 6 ก.พ.
67

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ               ในสังกัด                             
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับสำนักการแพทย์
8 ก.พ. 
2567

เวลา
13.34 น.
2 กท
0601/718

ลว 8 ก.พ.
67
ผอ.รพต. สำนักการแพทย์ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 ครั้งที่ 4 8 ก.พ. 
2567

เวลา
15.22 น.
3 กท
0601/716

ลว 8 ก.พ.
67
หน.ส่วนราชในสังกัด ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรและระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร 8 ก.พ. 
2567

เวลา
15.22 น.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1

 

กท
0601/1
529
ลว 6 ก.พ.

67


หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการและบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการแพทย์เข้าร่วมอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน                  
7 ก.พ. 
2567

เวลา
11.49 น.
2 กท
0601/670

ลว. 6 ก.พ.         67                   
หน.ส่วนราชการในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับโอน 7 ก.พ.
2567

เวลา
11.50 น.
3 กท
0601/669
ลว. 6 ก.พ.
      67  
หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ. ประชาสัมพันธ์การรับโอน 7 ก.พ.
2567

เวลา
11.50 น.
4 กท
0601/676
ลว. 6 ก.พ.
      67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอเชิญร่วมบริจาคงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ครบรอบปีที่ 69 7 ก.พ.
2567

เวลา
11.52 น.
5 กท
0601/683
ลว. 6 ก.พ.
      67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ 7 ก.พ.
2567

เวลา
11.53 น.

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/657   ลว
. 5 ก.พ.      67  
                                
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมกาบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่1/2567 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567 6 ก.พ.
เวลา
2567
08.55 น.
2 กท
0601/622  ลว
. 2 ก.พ.
67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
6 ก.พ.
2567
เวลา
10.26 น.
3 กท
0601/1502  
ลว
. 5 ก.พ.
67  
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

รายงานการประชุมการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 6 ก.พ.
เวลา

2567
13.32 น.
4 กท
0601/1503
ลว
. 5 ก.พ.    67  
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

ขอเรียนเชิญกรุณาให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ และร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 6 ก.พ.
เวลา

2567
13.36 น.
5 กท
0601/667    ลว
. 6 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1,467 รายการ 6 ก.พ.
เวลา

2567
08.55 น.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/532  ลว
. 30 ม.ค      67  
                                
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5 ก.พ.
2567

เวลา
09.28น.
2 กท
0601/617
ลว. 2 ก.พ.
      67                 
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามหนังสือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 5 ก.พ.
2567

เวลา
10.23น.
3 กท
0601/635
ลว. 2 ก.พ.
      67                 
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามหนังสือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 5 ก.พ.
2567

เวลา
10.23น.
4 กท
0601/636
ลว. 2 ก.พ.
      67                  
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามหนังสือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยูธยา 5 ก.พ.
2567

เวลา
10.23น.
5 กท
0601/647
ลว. 5 ก.พ.
      67   
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี) 5 ก.พ.
2567

เวลา
11.22 น.
6 ด่วนที่สุด

0601/650
ลว. 5 ก.พ.
   67  

ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพบ. ผอ.สพบ. และล.สนพ.

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการนำเสนอผลงานฯ ในงานสัมมนาวิชาการ HA National forum ครั้งที่ 24 โดยเชิญประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. 5 ก.พ.
2567

เวลา
13.40 น.
7
0601/639
ลว. 5 ก.พ.
   67  
ผอ.รพจ. สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5 ก.พ.
2567

เวลา
13.42 น.
8
0601/638
ลว. 5 ก.พ.
   67  
ผอ.รพจ. สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 5 ก.พ.
2567

เวลา
13.43 น.

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/596
ลว. 1 ก.พ.
       67                         
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
    หน.ส่วนราชการ         ในสังกัด                                                                                                                                                                                   

สั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายแลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ กฎหมาบ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)                                2 ก.พ.
2567

เวลา
10.21 น.
2 ด่วนที่สุด
กท
0601/590
ลว. 1 ก.พ.
      67                                    
หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนลูกจ้างกรุงเทพมหานครในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดหาระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

 2 ก.พ. 2567
เวลา
13.44 น.
 3
0601/161
ลว. 2 ก.พ.
   67  
ผอสนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนชการ
ในสังกัด
ของดรับเอกสารรายงานต่าง ๆ โดปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทน
 2 ก.พ. 2567
เวลา
14.28 น.
4
0601/621
ลว. 2 ก.พ.
   67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ  2 ก.พ. 2567
เวลา
14.28 น.
5
0601/605
ลว. 2 ก.พ.
   67  
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอจัดสรรเงินรางวัลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 2 ก.พ. 2567
เวลา
15.48 น.

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/549
ลว. 31 ม.ค.
       67                         
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
    หน.ส่วนราชการ        ในสังกัด   

                                                                                                                                                                      ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบกั้นน้ำแนวคลองลาดพร้าว
1 ก.พ.
2567

เวลา
10.30 น.
2 กท
0601/550
ลว. 31 ม.ค. 67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบกั้นน้ำแนวถนนสุวินทวงศ์ 1 ก.พ.
2567

เวลา
10.30 น
3 กท
0601/551
ลว. 31 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับเป็นพนักงานประกันสังคม 1 ก.พ.
2567

เวลา
10.30 น.
4 กท
0601/553
ลว. 31 ม.ค. 67

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ 1 ก.พ.
2567

เวลา
10.30 น.
5 กท
0601/552
ลว. 31 ม.ค. 67
ผอ.รพก. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพส. ผอ.รพข.ผอ.รพบ. และ ผ.อ.สพบ. สำนักงาน ก.ก. ขอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 1 ก.พ. 2567
เวลา
11.57 น
6 กท
0601/586
ลว. 1 ก.พ. 67
ผอ. รพต. ผอ.รพท. ผอ.รพบ. ผอ.รพข. และผอ.ศบฉ. ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนบุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ 1 ก.พ. 2567
เวลา
11.57 น

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

2122059
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
552
3387
14177
2079932
56790
42980
2122059

Your IP: 44.210.151.5
2024-07-17 11:09

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com