• 18.04.2567-555.JPG
 • 19.04.2567-4.JPG
 • 19.10.2566-1.jpg
 • 22.04.2567-2.JPG
 • 28.12.66-1.jpg
 • 437852723_1615029589037431_9071744297533296663_n.JPG
 • 438039962_1615390859001304_9081902133901564118_n.JPG
 • DSC00116.JPG
 • DSC00124.JPG
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0049.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR-2566-.jpg
 • QR---PNG.png
 • _DSC0002.jpg
 • _DSC0003.JPG
 • _DSC0004.JPG
 • _DSC0006.jpg
 • _DSC0009-2.jpg
 • _DSC0017.JPG
 • _DSC0019-1.JPG
 • _DSC0021.jpg
 • _DSC0024-1.jpg
 • _DSC0024.jpg
 • _DSC0025.JPG

 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท
0601/1067
ลว 23 ก.พ.           67   
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2567                                                                                                                                                                                                                                   

29 ก.พ. 
2567
เวลา
08.54 น.

2 กท
0601/2591
ลว 28 ก.พ.   67
 หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด ขอความร่วมมือแจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ตาม พรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พศ.2556 29 ก.พ. 
2567
เวลา
11.33 น
3 ด่วนที่สุด 
กท

0601/1160
ลว 29 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
เเจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ครั้งที่ 4/2567 29 ก.พ. 
2567
เวลา
11.39 น

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/2480
ลว 23 ก.พ.           67           
   


  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
                                                                        
ขอให้ส่งผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานค                                                                                                                                                   

28 ก.พ. 
2567
เวลา
09.18 น.

2
กท
0601/1084
ลว 23 ก.พ.   67

  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด

แจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 28 ก.พ. 
2567
เวลา
09.18 น.
3 กท
0601/2537
ลว 23 ก.พ.   67
 หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด

ขอแก้ไขรายละเอียดในรายงานการเงินรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณที่มีระเบียบกำหนดไว้โดยเฉพาะ 28 ก.พ. 
2567
เวลา
10.44
 น.
4 ด่วนที่สุด
กท

0601/2538
ลว 23 ก.พ.   67
ผอ.รพท ผอ.รพว. ผอ.รพภ. และ รพส.  ขอให้จัดรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อชุดศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ 28 ก.พ. 
2567
เวลา
10.44
 น.
5 กท
0601/1131
ลว 28 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
ผอ.สพบ ผอ.ศบฉ. ล.สนพ และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครถึงแก่กรรม  28 ก.พ. 
2567
เวลา
14.09 
น.
6 กท
0601/1101
ลว 28 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงดำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น 28 ก.พ. 
2567
เวลา
14.09 
น.
7 กท
0601/1104
ลว 28 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567 28 ก.พ. 
2567
เวลา
14.32 
น.
8 ด่วนที่สุด
กท

0601/1132
ลว 28 ก.พ.   67
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด

และ ล.สนพ.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหา่นครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ 28 ก.พ. 
2567
เวลา
14.49 
น.
9 ด่วนที่สุด
กท

0601/1045
ลว 23 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปี 2567 28 ก.พ. 
2567
เวลา
16.08 
น.

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/1063
ลว 23 ก.พ.           67           
   

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ
    หน.ส่วนราชการ             ในสังกัด                                                                          
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ                                                                                                                                                     

27 ก.พ. 
2567
เวลา
08.42 น.

2 ด่วนที่สุด 
กท
0601/1050
ลว 23 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
ล.สนพ. หน.กค. หน.กจ และ หน.กนต. ในสังกัด สก.สนพ.


ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนบุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567 27 ก.พ. 
2567
เวลา
10.04 น.
3 กท
0601/1085
ลว 27 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) 27 ก.พ. 
2567
เวลา
13.43 น.
4 กท
0601/1064
ลว 23 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
ขอส่งประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2567 27 ก.พ. 
2567
เวลา
13.55 น.
5 กท
0601/1051
ลว 27 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 27 ก.พ. 
2567
เวลา
13.55 น.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท
0601/1023
ลว 22 ก.พ.           67           
   

ผอ.สนพ.

    หน.ส่วนราชการ             ในสังกัด                                                                          

ขอแจ้งเลื่อนการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร                       
23 ก.พ. 
2567

เวลา
09.32 น.
2
กท
0601/1024
ลว 22 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกคลองกระบือ 23ก.พ. 
2567

เวลา
09.33 น
3 กท
0601/1022
ลว 22 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
แนวทาง วิธีการ และขั้นตอนการปฏืบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย กรณีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 23ก.พ. 
2567

เวลา
09.40 น
4 กท
0601/955
ลว 20 ก.พ.   67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพบ. ผอ.สพบ. และล.สนพ. รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการนำเสนอผลงานการดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)ฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 23ก.พ. 
2567

เวลา
10.03 น.
5 กท
0601/2341
ลว 20 ก.พ.   67
 ผอ.รพต. ผอ.รพจ.และ ผอ.รพข. ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร คำสั่งที่ 624/2567 เรื่อง ย้ายข้าราชการ 23ก.พ. 
2567

เวลา
11.18 น.
6 กท
0601/1030
ลว 22 ก.พ.   67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. และผอ.รพส. สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เป็นเงิน 160,000 บาท 23ก.พ. 
2567

เวลา
14.29 น.
7 กท
0601/1029
ลว 22 ก.พ.   67
ผอ.รพจ. และผอ.รพท. สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เป็นเงิน 41,500 บาท 23ก.พ. 
2567

เวลา
14.29 น.
8 ด่วนที่สุด
กท
0601/1044
ลว 23 ก.พ. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ครั้งที่ 3/2567 23 ก.พ. 
2567

เวลา
15.15 น
9 กท
0601/1044
ลว 23 ก.พ. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สำนักงานเขตบึงกุ่ม 23 ก.พ. 
2567

เวลา
15.26 น
10 กท
0601/1053
ลว 23 ก.พ. 67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผแ.รพว. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพบ. ผอ.สพบ. และล.สนพ เชิญประชุม ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.30น ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 23 ก.พ. 
2567

เวลา
16.48 น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท
0601/984
ลว 21 ก.พ.
      67                 
   

ผอ.สนพ.

รผอ.สนพ.
    หน.ส่วนราชการ            ในสังกัด                              

การให้รองนกยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดพ้นจากตำแหน่ง                        
22 ก.พ. 
2567

เวลา
09.04 น.
2 ด่วนที่สุด
กท
0601/980
ลว 21 ก.พ. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งเเวดล้อม ประจำปี 2567 22 ก.พ. 
2567

เวลา
09.30 น.
3 กท
0601/979
ลว 21 ก.พ. 67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด 
แจ้งแนวทางการใช้งานระบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ 22 ก.พ. 
2567

เวลา
09.32 น.
4 ด่วนที่สุด
กท
0601/2191
ลว 21 ก.พ. 67
หน.ส่วนราชการ 
 ในสังกัด 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลบุคคลและองค์กรด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อม 22 ก.พ. 
2567

เวลา
09.34 น.
5 กท
0601/2219
ลว 20 ก.พ. 67
หน.ส่วนราชการ 
 ในสังกัด 
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด รพร. 22 ก.พ. 
2567

เวลา
10.50 น.
6 กท
0601/2326
ลว 22 ก.พ. 67
ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพล. ผอ.รพส. ผอ.รพบ. และผอ.สพบ. ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร  22 ก.พ. 
2567

เวลา
13.59 น.
7 กท
0601/2339
ลว 22 ก.พ. 67
ผอ.รพจ. ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 22 ก.พ. 
2567

เวลา
16.09 น.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท
0601/917
ลว 19 ก.พ.               67                      
   
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ              ในสังกัด                                                                               
                                                  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย                                                              21 ก.พ. 
2567

เวลา
09.43 น.
2 กท
0601/918

ลว 19 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 

                      
ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่า “ใจฟ้ากระปุกบุญ” ครั้งที่ 18 21 ก.พ. 
2567

เวลา
09.44  น.
3 กท
0601/961

ลว 20 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง

21 ก.พ. 
2567

เวลา
09.47  น.

4
กท
0601/962

ลว 20 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบกั้นน้ำแนวคลองแสนแสบและคองตัน 21 ก.พ. 
2567

เวลา
09.48  น.
5 กท
0601/963

ลว 20 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21 ก.พ. 
2567

เวลา
09.50  น.
6 กท
0601/964

ลว 20 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21 ก.พ. 
2567

เวลา
09.51  น.
7 กท
0601/2095

ลว 20 ก.พ.    67  
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด  ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 21 ก.พ. 
2567

เวลา
16.12  น.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท
0601/2102
ลว 19 ก.พ.               67                      
   
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ            ในสังกัด                                                                               
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบภาพและระบบเสียวภานในอาคารไอราวัตพัฒนา                                                               20 ก.พ. 
2567

เวลา
13.23 น.
2 กท
0601/2103

ลว 19 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 

                      
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างระบบระบายน้าถนนสุนทรโกษา 20 ก.พ. 
2567

เวลา
13.24  น.
3 กท
0601/2104

ลว 19 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ    ในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างระบบระบายน้าบริเวณห้าแยกลาดพร้าว

20 ก.พ. 
2567

เวลา
13.25
  น.

4 ด่วนที่สุด
กท
0601/921

ลว 19 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
ขอเชิญประชุมติดตามการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 20 ก.พ. 
2567

เวลา
13.26  น.
5 กท
0601/2185

ลว 20 ก.พ.    67  
หน.ส่วนราชการ       ในสังกัด  การสนับสนุนการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย 20 ก.พ. 
2567

เวลา
14.14  น.
6 กท
0601/901

ลว 6 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 20 ก.พ. 
2567

เวลา
15.01  น.
7 ด่วนที่สุด
กท
0601/940

ลว 6 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 20 ก.พ. 
2567

เวลา
15.03  น.
8 ด่วนที่สุด
กท
0601/928

ลว 20 ก.พ.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 20 ก.พ. 
2567

เวลา
15.34  น.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท
0601/856
ลว 15 ก.พ.          67                      
   
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ        ในสังกัด 
  และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.                                                                                
เชิญประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแพทย์พัฒน์ ชั้น 5                                                                                                                                                                                  19 ก.พ. 
2567

เวลา
08.43  น.
2 กท
0601/856

ลว 16 ก.พ.    67  
หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
                      
ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ปลูกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19 ก.พ. 
2567

เวลา
11.46  น.
3 กท
0601/881

ลว 16 ก.พ.    67  
หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครและสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และออกให้บริการรับสมัครสมาชิกนอกสถานที่ 19 ก.พ. 
2567

เวลา
15.20  น.
4 กท
0601/883

ลว 16 ก.พ.    67  
ผอ.รพจ. สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 19 ก.พ. 
2567

เวลา
15.21  น.
5 กท
0601/907

ลว 19 ก.พ.    67  
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพค. และ ผอ.ศบฉ. ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้เงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล 19 ก.พ. 
2567

เวลา
15.23 น.
6 กท
0601/907

ลว 19 ก.พ.    67  
หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 19 ก.พ. 
2567

เวลา
16.43 น.
7 กท
0601/1968

ลว 15 ก.พ.    67  
หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด ประชาสัมพันธ์ตำแนห่งว่างของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 19 ก.พ. 
2567

เวลา
16.45 น.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท
0601/856

ลว 15 ก.พ.        67        
   
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ        ในสังกัด                                                                
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 ก.พ. 
2567

เวลา
09.14  น.
2 กท
0601/857

ลว 15 ก.พ.
  67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์บทบาทของสภากรุงเทพมหานครโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ. 
2567

เวลา
09.15  น.
3 กท
0601/863

ลว 15 ก.พ.
  67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 16 ก.พ. 
2567

เวลา
11.31  น.
4 กท
0601/859

ลว 15 ก.พ.
  67
ผอ.สพบ
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ
โครงการก้าวที่พอเพียงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 16 ก.พ. 
2567

เวลา
15.38  น.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1


กท
0601/828

ลว 15 ก.พ.
       67                          

ผอ.รพก.
ผอ.รพส.
   และ ผอ.สพบ.                                     


พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็มพระพุทธเลิศหล้านภาลัย                                                                                                  15 ก.พ. 
2567

เวลา
08.58  น.
2 กท
0601/839

ลว 15 ก.พ.
  67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ             ในสังกัด                              
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแบบจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 15 ก.พ. 
2567

เวลา
11.10  น.
2 กท
0601/840

ลว 15 ก.พ.
  67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่อเครนไฟฟ้า 15 ก.พ. 
2567

เวลา
11.10  น.

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

2122067
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
560
3387
14185
2079932
56798
42980
2122067

Your IP: 44.210.151.5
2024-07-17 11:21

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com