หน้าที่รับผิดชอบ

 หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป
งานประชุม การเร่งรัดติดตามเรื่อง การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานรับเรื่องร้องเรียน
งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และประชาสัมพันธ์ งานพิธีการ
งานสนับสนุนนโยบายสำนักการแพทย์ตลอดจนดำเนินการในงานอื่น

ที่ไม่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานช่วยนักบริหาร

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการงานด้านเลขานุการของผู้บริหารสำนักการแพทย์
ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และรองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติหน้าที่ในการกลั่นกรองงาน ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการภายใน
และภายนอก รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ด้านเลขานุการอื่น ๆ เช่นการดูแลและอำนวยความสะกดวกในการประชุม
การประสานงานบุคคลหน่วยงานต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาบย

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดทำโครงสร้างอัตรากำลัง
การสรรหา การบรรจุ และแต่งตั้ง การพ้นทดลอง การโอน การย้าย
การประเมินผลงานทางวิชาการ การเลื่อนระดับ การขอกลับเข้ารับราชการ
การพิจารณาความดีความชอบและประเมินสมรรถภาพ
การประชุม อ.ก.ก. สำนัก การดูงาน ฝึกอบรม การเลื่อนเงินเดือน
การดำเนินการทางวินัย การทะเบียนประวัติ การขอรับบำเหน็จ

กลุ่มงานการคลัง

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ
การพัสดุ งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนัก
และปฏิบัติหน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

    

กลุ่มงานนิติการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและวินิจฉัย
ปัญหาข้อกฎหมายของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจนการดำเนินการตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย รวม 5 กระบวนการ ประกอบด้วย

1. กระบวนการทรัพย์สิน ได้แก่ งานให้เช่าทรัพย์สิน
งานการรับบริจาคทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก

2. กระบวนการนิติกรรมสัญญา ได้แก่ งานเกี่ยวกับ
สัญญาซื้อ/ขาย/จ้าง งานจัดทำสัญญาเงินเพิ่มพิเศษ
สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ี่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล
หรือสถาบันการศึกษา และไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือในสถานพยาบาลเอกชน

3. กรบวนการละเมิด ได้แก่ งานแต้งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

4. กระบวนการคดี ได้แก่ งานฟ้องคดีแพ่ง และคดีปกครอง
งานร้องทุกข์คดีอาญา

5. กระบวนการวิชาการ ได้แก่ งานวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย
และงานจำทำประกาศค่าตอบแทนแก่บคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ

 

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

2039001
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1118
612
7011
2023628
16712
55534
2039001

Your IP: 34.239.176.54
2024-06-14 14:44

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com